AAVA KOTISIVUPALVELUN YLEISET EHDOT

Näissä ehdoissa kuvataan Aava Kotisivupalvelun (”AK”) tuottaman palvelun (”Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot. Palvelua käyttävän yksityisen, yrityksen tai yhteisön (”Käyttäjä”) on sitouduttava ja hyväksyttävä nämä ehdot kokonaisuudessaan rekisteröityessään Palveluun.

Yksityisten henkilöiden osalta Palvelu on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille. Alle 18-vuotiaat eivät saa rekisteröityä Palveluun tai käyttää Palvelua ellei heillä ole huoltajan suostumusta.

Sopimus Käyttäjän oikeudesta käyttää Palvelua AK:n ja Käyttäjän välillä syntyy, kun Käyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun. Ellei Käyttäjä sitoudu ja hyväksy näitä ehtoja, Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua. 

PALVELUN KUVAUS

AK tarjoaa Käyttäjälle kotisivupalvelun, jonka avulla Käyttäjä voi tehdä itselleen kotisivut (”Sivusto”) ja ylläpitää Sivustoa Palvelussa olevilla AK:n työkaluilla. Palvelu sisältää erikseen määritellyn määrän levytilaa Käyttäjän omalle materiaalille ja tiedostoille, jotka liittyvät Sivustoon (”Sisältö”).

Sivustoon liittyvää liikennöintimäärää on myös rajoitettu AK:n hinnastosta ilmenevään kuukausittaiseen enimmäismäärään. Jos liikennöinti ylittää tämän enimmäismäärän, AK:lla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Käyttäjä vastaa AK:lle ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä Palveluun ja Sivustolle tallettamiensa materiaalien sisällöstä, aineistojen tekijänoikeuksista ja muista oikeuksista. Käyttäjä vastaa myös mahdollisten omien keskustelupalstojen sekä muiden sovellusten sisällöstä ja toiminnasta.

Käyttäjä ei saa käyttää Sivustoa tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla immateriaalioikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijoiden lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista AK:lle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että Sivuston käytössä otetaan huomioon yksityisyyden suojaa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat lait ja muut määräykset.

Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista ja kustannuksista (mukaan lukien asianajokustannukset), joita AK:lle mahdollisesti aiheutuu kolmansien tahojen oikeuksien loukkauksen johdosta.    

Käyttäjän tulee huolehtia käyttäjätunnusten ja salasanojen salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa tunnusten vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos vaihtaminen johtuu Käyttäjän vastuulla olevasta syystä.

Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, tietoturvasta sekä Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjän tulee myös huolehtia Palveluun tallennetun Sisällön varmuuskopioinnista.

AK:n OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

AK:lla on oikeus muuttaa Palvelua ja siihen sisältyvien komponenttien toiminnallisuutta aika ajoin. AK:lla on myös oikeus muuttaa Palvelun käytön edellyttämiä teknisiä vaatimuksia (kuten tuetut selainversiot). AK ilmoittaa teknisten vaatimusten muutoksista Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen sekä AK:n kotisivulla.

AK pyrkii siihen, että Sivusto ja Palvelu ovat Asiakkaan käytettävissä ilman katkoja. AK ei kuitenkaan takaa Sivuston keskeytyksetöntä käyttöä. AK:lla on myös oikeus tehdä järjestelmiinsä ylläpitotoimia aika ajoin. AK pyrkii minimoimaan sen ajan, jona Sivusto ja Palvelu eivät ole käytettävissä.

AK ei tarkasta etukäteen tietoa, jonka Käyttäjä saattaa yleisön saataville Sivuston kautta. AK toimii Käyttäjän Sisällön suhteen välittäjänä, joka ei ole vastuussa siirrettävistä tiedoista (kuten muun muassa laissa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta tarkemmin säädetään). AK:lla on oikeus poistaa tarvittaessa Sivustolta materiaalia ja tietoja, jotka rikkovat näitä ehtoja, Palvelun muita sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyviä tapoja. AK:n myös aina oikeus poistaa materiaalia ja tietoja, jos viranomainen tai muu siihen oikeutettu taho sitä pyytää.

AK:lla on oikeus sulkea Käyttäjälle tarjottavat palvelut, mikäli AK:lla on saatavia Käyttäjältä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä tarkoitetaan sivustoja, sähköpostipalvelua ja muita AK:n tarjoamia palveluita.

OIKEUDET SIVUSTOON

Kaikki oikeudet Sivuston tekniseen toteutukseen (mm. AK:n valmiit graafiset elementit), teknisiin menetelmiin ja ohjelmiin kuuluvat AK:lle. Käyttäjällä on käyttöoikeus Sivustoon tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää, myydä, alilisensioida tai luovuttaa Sivuston käyttöoikeutta, Sivustoa tai Sivuston osia (lukuun ottamatta Sisältöä) kolmannelle ilman AK:n etukäteistä kirjallista suostumusta.

Käyttäjä hyväksyy sen, että AK:lla on oikeus käyttää Sivustoa tai sen osaa esimerkkinä markkinoidessaan Palvelua.

KÄYTTÖOIKEUS AK:n TYÖKALUIHIN

AK myöntää Käyttäjälle sopimusaikana voimassaolevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirtokelpoisen oikeuden käyttää AK:n työkaluja Sivuston ylläpitämisessä ja päivityksessä näiden ehtojen mukaisin ehdoin. Käyttöoikeus koskee AK:n työkalujen käyttöä www-käyttöliittymän kautta. Myönnetty käyttöoikeus ei sisällä oikeutta alilisensoida AK:n työkaluja kolmansille osapuolille eikä myöskään oikeutta siirtää tai luovuttaa käyttöoikeutta kolmansille osapuolille. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet AK:n työkaluihin kuuluvat AK:lle tai kolmansille osapuolille.

MAKSUT

Käyttäjän tulee maksaa Palvelun käytöstä AK:n hinnaston mukaiset maksut. Ellei muuta ole sovittu, AK laskuttaa sovitun mittaiset palvelukaudet etukäteen.

Mikäli Käyttäjä ei ole maksanut hinnaston mukaisia maksuja eräpäivään mennessä, AK:lla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen siihen saakka, kunnes erääntyneet erät ovat täysimääräisesti maksettu. AK:lla on myös oikeus periä viivästyneistä maksuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

MAKSUT NETS:n KAUTTA

Netsin maksutapoja käytettäessä AK toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa palvelut ostajalle. AK vastaa siis ainoastaan palveluiden markkinoinnista, toimituksesta sekä mahdollisten reklamaatioiden hoitamisesta. Käyttäjä voi tarpeen vaatiessa osoittaa reklamaation myös Paytrail Oy:lle.

Paytrail Oy toimii Netsin kautta tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oy on myös maksun saaja.

Paytrail Oy, y-tunnus: 2122839-7
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

VERKKOPANKIT

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen AK:lle.

VASTUUNRAJOITUKSET

AK ei takaa Sisällön säilyvyyttä eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. AK ei myöskään ole erikseen velvollinen toimittamaan Sisältöä Käyttäjälle sopimuksen päättymisen jälkeen.

AK ei myöskään takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, eikä vastaa sen käytöstä Käyttäjän tietokonejärjestelmälle tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että AK ei missään tilanteessa vastaa kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja/tai -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen taikka Sivuston tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista.

AK ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. AK vastuun yläraja on kaikissa tapauksissa (ml. mahdolliset korvaukset Palvelun keskeytyksistä) rajoittuu yhden (1) kuukauden palvelunmaksun hyvittämiseen Käyttäjälle. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

YLIVOIMAINEN ESTE

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu AK:sta tai sen yhteistyökumppaneista taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa AK:n noudattamasta näitä ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

YKSITYISYYDEN SUOJA JA EVÄSTEET

AK käsittelee Käyttäjien Palveluun antamia henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti ja käyttää tällaisia henkilötietoja ainoastaan Palvelun tarjoamiseen Käyttäjälle. Palvelua koskeva tietosuojaseloste on AK:n kotisivulla.

Palvelussa käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, Käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden käytöstä on kerrottu tarkemmin AK:n kotisivuilla olevassa tietosuojaselosteessa. Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti sen, että AK voi käyttää evästeitä tarjotessaan Palvelua Käyttäjälle.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

AK:n ja Käyttäjän välinen Sopimus päättyy automaattisesti ilman erillistä irtisanomista, kun Käyttäjän maksama sopimuskausi päättyy eikä hän ennen päättymistä uudista tilaustaan.

Sähköposti- ja muut erillislaskutettavat lisäpalvelut ovat voimassa laskutetun jakson loppuun asti. Näiden palveluiden irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

AK:lla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Käyttäjä syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen.

Sopimuksen päättyessä tämän kohdan mukaisesti Käyttäjällä ei ole oikeutta saada takaisin etukäteen maksamiaan palvelumaksuja. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa Sopimusta. Ellei AK:n kotisivuilla tai Palvelussa nimenomaisesti mainita toisin, kuluttajille tarjottavat Palvelun osiot ovat aina kuluttajansuojalaissa mainittuja palveluja, joiden suorittaminen on sähköisesti kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Sopimuksen päättyessä tässä Sopimuksessa myönnetyt käyttöoikeudet Palveluun ja AK:n työkaluihin lakkaavat välittömästi.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. AK:lla on kuitenkin oikeus siirtää sopimus kolmannelle liiketoimintakaupan yhteydessä.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

AK on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla Käyttäjälle ehtojen muutoksesta kirjallisesti sähköpostitse viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimusehtojen muutosten voimaantuloa.  Muuttuneita sopimusehtoja sovelletaan kuitenkin Käyttäjän sopimukseen vasta seuraavan käyttöoikeuskauden alusta lukien.

YHTEYDENPITO

AK lähettää Palvelua koskevat ilmoitukset Käyttäjälle aina Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta osoitteenmuutoksesta etukäteen AK:lle.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, käyttöehtoja ja Palveluita koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 21 §:n mukainen yhteyspiste:

Aava Kotisivupalvelu
Itätuuletie 1
02100 Espoo

Puhelin: 020 743 3011

© Aava 2009-2024 – Kaikki oikeudet pidätetään
Aava V3 v2.26.0 (2017-09-12) | Käyttöehdot | Tietosuojaseloste